Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560)
   
 
   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2558-2560)

- การให้บริการชำระภาษีประจำปี  บริการตัดผม  ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์และเครื่งใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

- การให้ความรู้ในเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  การจดทะเบียนพาณิชย์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทราบ

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  กำหนดการ จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้

วันที่  20  มกราคม  2557  หมู่ที่ 1  มัสยิดมาลีกียะ   

วันที่  22  มกราคม  2557  หมู่ที่ 2  วัดโคกมะม่วง

วันที่  24  มกราคม  2557  หมู่ที่ 3  มัสยิดไซหนุน

วันที่  27  มกราคม  2557  หมู่ที่ 4  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง

วันที่  29  มกราคม  2557  หมู่ที่ 5  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง

วันที่  31  มกราคม  2557  หมู่ที่ 6  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง

วันที่  4   กุมภาพันธ์  2557  หมู่ที่ 7  มัสยิดมาดีนะ

วันที่  10   กุมภาพันธ์  2557  หมู่ที่ 8  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

วันที่  12   กุมภาพันธ์  2557  หมู่ที่ 9  มัสยิดนูรุลฮิงซาน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มกราคม. 2557